Młodzieżowa Rada – zachęcamy do zgłoszeń

Drukowanie

Jutro mija termin zgłoszeń kandydatów do pierwszej w historii Młodzieżowej rady Gminy Lubin. Dla członków tej rady to nie tylko szansa na zdobycie nowych umiejętności i doświadczeń, ale także cenny wpis w przyszłe CV świadczący o dużym zaufaniu publicznym.

Radni Gminy Lubin uchwalili  w ubiegłym roku statut określający tryb wyboru członków i zasady działania Młodzieżowej Rady. Będzie to organ o charakterze konsultacyjnym. Jej statut zakłada m.in., że rada będzie miała 15 członków i jej kadencja będzie trwała dwa lata. Pierwsza kadencja jednak  ma się rozpocząć 1 lutego 2020 roku i zakończyć 30 września 2021.  Młodzieżowi radni muszą mieć nie mniej niż 14 i nie więcej niż 21 lat, kontynuować edukację i mieszkać na terenie Gminy Lubin. Kandydatów mogą zgłaszać, m.in. kluby, stowarzyszenia, OSP, sołtysi, samorządy szkolne. Wyborów dokona komisja powołana przez wójta, która będzie brała pod uwagę np. wyniki w nauce, olimpiadach, konkursach, zawodach oraz działalność pozaszkolną i wolontariat.

Poniżej przypominamy terminarz i ogłoszenie o wyborach

 

Lubin, dnia 2 grudnia 2019 r.

 

  1. 0030.1.2019

 

WÓJT GMINY LUBIN

OGŁASZA WYBORY DO MŁODZIEŻOWEJ RADY GMINY LUBIN NA I KADENCJĘ

W LATACH 2020-2021

 

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) oraz na podstawie § 20 uchwały nr XII/140/2019 Rady Gminy Lubin z dnia 28 października 2019 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Gminy Lubin (Dz. U. Woj. Doln. z 2019 r., poz. 6552) zarządza się co następuje:

  1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin spośród złożonych zgłoszeń na I kadencję w latach 2020-2021 w dniu 28 stycznia 2020 r.
  2. Dni, w których upływają terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy dla wyborów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin, w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
  3. Zgłoszenia kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin dokonuje się na karcie zgłoszenia. Wzór karty zgłoszenia oraz dokumenty wymagane przy zgłaszaniu kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin są dostępne na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Lubinie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl, oraz w Biurze Rady Gminy w Lubinie ul. Księcia Ludwika I 3, pok. nr 115,116.

Wszelkie informacje dotyczące wymaganych od kandydata do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin dokumentów oraz trybu składania zgłoszeń i wyboru radnych Młodzieżowej Rady Gminy Lubin można uzyskać pod numerem telefonu 76/ 84-03-150, e-mail: jedrak@archiwum.ug.lubin.pl

Data wykonania czynności

wyborczych

 

Treść czynności

 

2 grudnia 2019 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o terminie  wyborów  i kalendarzu wyborczym

 

3 grudnia 2019 r.

 

Powołanie Komisji do przeprowadzenia wyborów

 

od 4 grudnia 2019 r.

do 17 stycznia 2020 r.

 

Zgłaszanie kandydatów do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin

 

24 stycznia 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości informacji o kandydatach zgłoszonych do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin z podziałem na okręgi wyborcze

 

28 stycznia 2020 r.

 

Przeprowadzenie wyborów przez powołaną Komisję

 

31 stycznia 2020 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości wyników wyborów  do Młodzieżowej Rady Gminy Lubin