Młodzieżowa Rada Gminy Lubin i inne decyzje radnych

Radni Gminy Lubin, na ostatniej sesji przyjęli statut określający tryb wyboru członków i zasady działania Młodzieżowej Rady. Będzie to organ o charakterze konsultacyjnym. Głosowano także m.in. nad wyborem ławników reprezentujących Gminę Lubin w Sądzie Rejonowym w Lubinie  i Sądzie Okręgowym w Legnicy. W związku z rozwijającym się budownictwem nadano też nazwy  kolejnym ulicom.

W Raszówce Rada Sołecka ustaliła wcześniej, że motywem wiodącym będą gatunki drzew i dzięki temu miejscowość będzie miała ulicę Grabową i Dębową. W Krzeczynie Małym zgodnie z intencją mieszkańców będzie ulica Herbaciana.

Radni dokonali też zmian w tegorocznym budżecie i np. zwiększyli o 100 tysięcy złotych planowaną dotację na funkcjonowanie bezpłatnej komunikacji w Powiecie Lubińskim. W tym roku może się ona zamknąć kwotą 3,5 mln złotych. Wzrost kosztów to efekt stosowania objazdów spowodowanych prowadzonymi remontami przejazdów kolejowych.

Formalnie podjęto także uchwałę w sprawie zakończenia działalności Gimnazjum Gminnego i zmieniono uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania niektórych nagród nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolu prowadzonym przez gminę.

Przyjęto Statut Młodzieżowej Rady, który zakłada m.in., że rada będzie miała 15 członków i jej kadencja będzie trwała dwa lata. Pierwsza kadencja jednak  ma się rozpocząć 1 lutego 2020 roku i zakończyć 30 września 2021.  Młodzieżowi radni muszą mieć nie mniej niż 14 i nie więcej niż 21 lat, kontynuować edukację i mieszkać na terenie Gminy Lubin. Kandydatów będą mogły zgłaszać, m.in. kluby, stowarzyszenia, OSP, sołtysi, samorządy szkolne. Wyborów dokona komisja powołana przez wójta, która będzie brała pod uwagę np. wyniki w nauce, olimpiadach, konkursach, zawodach oraz działalność pozaszkolną i wolontariat.

Radni w tajnym głosowaniu wybrali także ławników sądowych na kolejną kadencję. W Sądzie Rejonowym w Lubinie w sprawach z zakresu prawa pracy Gminę Lubin będzie reprezentować Józefa Krystyna Spólnik, jako ławnika wybrano także Krystynę Bernardę Żabicką. Do Sądu Okręgowego w Legnicy na ławników wybrano Annę Ickiewicz i Barbarę Woelkę. Ich kadencja potrwa cztery lata w okresie 2020 – 2023.

(SR)