Milion złotych dla małych przedsiębiorców

Agencja Rozwoju Regionalnego „ARLEG” S.A. w Legnicy  ogłasza  pierwszy nabór wniosków   w ramach projektu „Granty na usługi doradcze dla MSP z obszaru Legnicko-Głogowskiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Na wsparcie może liczyć 61 małych przedsiębiorstw. Wnioski będą przyjmowane od 7 do 22 czerwca.

Głównym celem projektu jest wsparcie firm znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (do 24 miesięcy) i tych działających w obszarze inteligentnych specjalizacji regionu.Wydatkami kwalifikowanymi w powierzonych grantach są koszty specjalistycznych usług doradczych, świadczonych przez doradcę zewnętrznego – Instytucję Otoczenia Biznesu, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Wsparcie MSP w ramach projektu obejmie:

 • udzielanie konsultacji dotyczących możliwości skorzystania z dofinansowania na usługi doradcze(min. dot. wstępnej oceny możliwości dofinansowania usługi, wpisywania się MŚP i jego pomysłu/problemu w warunki konkursu);
 • pomoc w przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej;
 • pomocy w wyborze wykonawcy;
 • dostarczenie środków finansowych (grantów) na skorzystanie z usług doradczych
 • maksymalna kwota dofinansowania jednego Grantobiorcy – 150.000,00 zł.
 • Maksymalny poziom dofinansowania – 85% kosztów kwalifikowanych

Szczegółowe informacje o I naborze oraz dokumenty do pobrania dostępne są na stronie:  http://arleg.eu/granty-na-uslugi-doradcze-dla-msp-i-nabor-wnioskow/

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są na stronie: http://arleg.eu/granty

Możliwy zakres specjalistycznych usług doradczych to usługi w zakresie szeroko rozumianego wsparcia doradczego, zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstwa, m.in. doradztwo dotyczące:

 • wsparcia początkowej fazy rozwoju firmy (np. opracowanie biznesplanu, strategii rozwoju przedsiębiorstwa, monitorowanie biznesu);
 • uzyskiwania i odnawiania certyfikatów zgodności dla wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;
 • projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;
 • wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych w przedsiębiorstwie;
 • wdrażania specjalistycznych instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w organizacji oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem;
 • wdrażania systemów ukierunkowanych na aspekty środowiskowe oraz odpowiedzialność społeczną przedsiębiorstw (np. FSC/PEFC, SBP i in.);
 • doradztwa prawno-podatkowego związanego z rozwojem przedsiębiorstwa na rynku;
 • doradztwa proinnowacyjnego w obszarze kreowania i wspierania postaw innowacyjnych, audytów innowacyjności;

Kwota przeznaczona na dofinansowanie w formie grantów w I naborze wynosi 953.755,20 zł. Wszystkie szczegóły dostępne są w załączonej informacji na ten temat.

I-OGŁOSZENIE O NABORZE -08.05.2018