Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Chróstnika od czwartku już do wglądu

Wójt Gminy Lubin zawiadamia, że od 25 lutego 2016 r. do 17 marca 2016 r. wyłożony zostanie do publicznego wglądu projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Lubin dla obrębu Chróstnik. Przypominamy jednocześnie, że jeszcze tylko dziś tj. w poniedziałek 22.02.2016 r. można wnieść uwagi do planu zagospodarowania przestrzennego Liścia, który udostępniony był do wglądu od 11 stycznia 2016 r.

Plan zagospodarowania przestrzennego Chróstnika wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie do publicznego wglądu od najbliższego czwartku w siedzibie Urzędu Gminy, przy ul. Władysława Łokietka 6a, w pokoju nr 13, w godz. 10.00 – 14.00. Dyskusja publiczna na rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu miejscowego dla Chróstnika odbędzie się 15 marca 2016 r. w Urzędzie Gminy Lubin (budynek nr 6, pok. nr 14).

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu lub w prognozie oddziaływania na środowisko może wnieść uwagi. Składać je należy na piśmie do Wójta Gminy Lubin z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31.03.2016 r.

Proces przygotowywania nowych planów zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Gminy Lubin jest już na finiszu. W dokumentach tych nie wprowadzano zmian od kilkunastu lat, co blokowało mieszkańcom dysponowanie swoimi nieruchomościami.

W ubiegłym roku uchwalonych zostało 13 planów, kolejnych 13 jest już przygotowanych do uchwalenia. W przypadku Liścia właśnie upływa termin składania uwag do planu, a plan Chróstnika w najbliższych dniach wyłożony zostanie do wglądu.

Ze względu na postępowanie planistyczne wstrzymane zostały plany dla Raszówki oraz Obory i Krzeczyna Wielkiego. W przypadku dwóch ostatnich miejscowości Gmina Lubin wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Marszałka Województwa o wydanie zgody na utworzenie tam specjalnej strefy ekonomicznej.

Obwieszczenie-Chróstnik

Obwieszczenie-Lisiec

(MG)