„Mały ZUS” – zgłoszenia do 7 stycznia

Osoby prowadzące firmę i nie osiągające  wysokich przychodów mogą od tego roku  korzystać z tzw. „małego ZUS-u”, czyli opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od podstawy wymiaru, której wysokość będzie zależeć od przychodów.

Aby skorzystać w danym roku z „małego ZUS” należy spełnić dwa warunki:

  • prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji  o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadzona była przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego  w grudniu poprzedniego roku.

Nie można  skorzystać z „małego ZUS”, jeśli w poprzednim roku

  • prowadzono działalność gospodarczą krócej niż 60 dni, tj. podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu prowadzenia tej działalności krócej niż 60 dni
  • rozliczano się w formie karty podatkowej i korzystano ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT. Warunki te muszą być spełnione łącznie
  • jeśli rozliczano się w formie karty podatkowej i nie korzystano ze zwolnienia sprzedaży od podatku VAT, przychodem  z działalności gospodarczej jest wartość sprzedaży, o której mowa w art. 2 pkt 22 ustawy o podatku od towarów i usług, która podlega opodatkowaniu tym podatkiem, bez kwoty tego podatku.
  • podlegano ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu także z tytułu innej pozarolniczej działalności (np. jako wspólnik spółki jawnej)
  • jeśli spełnia się warunki do opłacania preferencyjnych składek, tj. składek od zadeklarowanej kwoty nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia
  • wykonuje się dla byłego bądź obecnego pracodawcy to co robiono dla niego jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym

Niższe składki na ubezpieczenia społeczne można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych prowadzenia działalności gospodarczej.

Oprócz obowiązków związanych z podleganiem ubezpieczeniom, które dotyczą także innych płatników składek, jak przekazywanie dokumentów ubezpieczeniowych i opłacanie składek, płatnik „małego ZUS-u” będzie miał także inne obowiązki. Należą do nich:

  • obowiązek przekazania w deklaracji rozliczeniowej bądź w imiennym raporcie miesięcznym informacji o rocznym przychodzie z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej oraz o najniższej podstawie wymiaru składek,
  • obowiązek przedstawienia na żądanie ZUS dokumentów potwierdzających  wysokość rocznego przychodu z tytułu wykonywania działalności gospodarczej za poprzedni rok kalendarzowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia wezwania

Więcej szczegółowych informacji w siedzibach ZUS i na stronie www.zus.pl.

(SR, źródło: zus.pl)