LXII sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję LXII sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi

Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin

/proj. nr 479/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

2. Uchwała uchylająca uchwałę nr LIX/415/2018 Rada Gminy Lubin z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu

/proj. nr 480/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

3. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu przyznawania i wypłacania

niektórych składników wynagrodzenia oraz nagród z funduszu specjalnego a także dodatku

mieszkaniowego nauczycielom poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionym

w przedszkolu i szkołach prowadzonych przez Gminę Lubin /proj. nr 478/. – inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała zmieniająca budżet  Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 481/. – inicjatywa

Wójta Gminy Lubin.

5.  Zapytania i interpelacje radnych.

6. Wolne wnioski.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski