L sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U.

z 2016 r., poz. 446 ze zm.) zwołuję L sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 26 czerwca 2017 r. o godz. 15:00 w świetlicy wiejskiej w Miroszowicach 8a.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 22 maja 2017 r.

3. Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2016. /proj. nr 348/.

4. Uchwała w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Lubin absolutorium z wykonania budżetu Gminy Lubin za rok 2016 /proj. nr 347/.

5. Zapytania i interpelacje radnych.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski