Kwalifikacja wojskowa w 2017 roku

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie Gminy Lubin w 2017 roku

Wójt Gminy Lubin wzywa do kwalifikacji wojskowej:

  • mężczyzn urodzonych w 1998 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1993 – 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1993 – 1998 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2016/2017 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej).

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Lubin.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, (dawniej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie) w dniach:

15-20 marca 2017 roku – mężczyźni,

24 marca 2017 roku – kobiety.

 Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej  od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2017 roku.

                                                                                                                    Wójt
Lubin, dnia 13 stycznia 2017 r.                                             /-/ Tadeusz Kielan