Przypominamy o obowiązku stawiennictwa na kwalifikacji wojskowej!

Informacja w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej
na terenie Gminy Lubin w 2016 roku

 Wójt Gminy Lubin wzywa do kwalifikacji wojskowej:

  • mężczyzn urodzonych w 1997 roku;
  • mężczyzn urodzonych w latach 1992 – 1996, którzy nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • kobiety urodzone w latach 1992 – 1997 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą naukę w szkołach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków (o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej).

Obowiązkowi kwalifikacji wojskowej podlegają osoby zameldowane na pobyt stały lub czasowy trwający ponad trzy miesiące na terenie Gminy Lubin.

Kwalifikacja wojskowa odbędzie się w siedzibie Powiatowej Komisji Lekarskiej w Lubinie przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 6, Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie (dawniej Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Lubinie) w dniach:

21 – 24 marca 2016 roku – mężczyźni,

30 marca 2016 roku – kobiety.

Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Dolnośląskiego z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej na terenie województwa dolnośląskiego w 2016 roku.                                         

 Wójt
/-/ Tadeusz Kielan

Lubin, dnia 15 stycznia 2016 r.

(AH)