Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna konsultacje projektu „Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 r.”. Konsultacje będą trwały od 14 czerwca do 15 lipca br.

Wszystkie szczegółowe informacje na ten temat, wraz  z uchwałą i załącznikami w tej sprawie, są dostępne na stronie internetowej pod linkiem: http://www.umwd.dolnyslask.pl/spoleczenstwoobywatelskie/program-wspolpracy-z-ngo/sprawozdawczosckonsultacje/single-view/artykul/konsultacje-projektu-programu-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacja-3/

Konsultacje rozpoczną się 14 czerwca i potrwają miesiąc. Swoje opinie na temat projektu można składać osobiście w godzinach 7.30 -15.30 w  Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, ul. Walońska 3–5, na parterze, z dopiskiem na kopercie „Konsultacje programu współpracy z ngo na 2019 r.”, tradycyjną pocztą lub elektroniczną na adres ngo@umwd.pl

Głównym celem programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi jest dążenie do harmonijnego rozwoju regionu i wysokiej jakości życia dolnośląskiej społeczności.

Celami szczegółowymi współpracy są priorytety (cele operacyjne) wynikające bezpośrednio ze Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030:

 • wspieranie endogenicznych potencjałów gospodarczych subregionów
 • wzmocnienie krajowej i europejskiej konkurencyjności regionu i jego marki
 • wzmacnianie innowacyjności regionu
 • rozwój i modernizacja regionalnej infrastruktury publicznej z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami i starszych
 • rozwój i doskonalenie usług publicznych
 • kształtowanie postaw obywatelskich
 • wzrost społecznej integracji
 • doskonalenie regionalnego i lokalnych rynków pracy
 • poprawa efektywności kształcenia
 • regionalna polityka wspierania seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami
 • kształtowanie postaw prozdrowotnych i prosportowych
 • poprawa stanu wszystkich komponentów środowiska
 • ochrona przed klęskami żywiołowymi
 • ochrona obiektów i terenów dziedzictwa kulturowego
 • wspieranie współpracy międzyregionalnej i transgranicznej

(SR)