Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Lubin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,działających na rzecz mieszkańców Gminy Lubin do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2020.

Konsultacje dotyczą „Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020” i odbywają się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2019r. poz. 688 z późn. zm.) oraz uchwały nr LI/256/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Treść projektu Programu znajduje się na stronie internetowej www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl oraz w siedzibie Urzędu przy ul. Księcia Ludwika I 3, w pok. nr 120 na I piętrze.

Uwagi do Programu można przedkładać do dnia 20 listopada 2019 roku w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Gminy w Lubinie (adres j/w) lub w wersji elektronicznej na e-mail: hofman@archiwum.ug.lubin.pl lub torz@archiwum.ug.lubin.pl.

Wzór formularza w załączeniu.

formularz_uwag_do_projektu

Program 2020 – projekt