Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015 – 2030

DrukowanieInformujemy, że w okresie 14.09 – 02.10.2015 r. zostały przeprowadzone na terenie Gminy Lubin konsultacje społeczne z mieszkańcami dotyczące opracowanego projektu dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030”.

Przedmiotowe konsultacje zostały dokonane na obszarze Gminy Lubin zgodnie z Zarządzeniem Nr 346/2015 Wójta Gminy Lubin z dnia 12.08.2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030. Informacja o konsultacjach została opublikowana:

– w Biuletynie Informacji Publicznej,

– na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach,

– na stronie internetowej gminy,

– w „Wiadomościach gminnych” oraz „Gazecie Wrocławskiej”

Celem konsultacji było uzyskanie opinii i wniosków mieszkańców Gminy Lubin w zakresie projektu dokumentu za pomocą opublikowanego oraz dostępnego w siedzibie Urzędu Gminy „Formularza uwag do projektu do projektu Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030”. Formularz uwag przewidywał wskazanie propozycji zmian poszczególnych treści opublikowanego dokumentu. W dniu 17.09.2015 r. odbyło się również w świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora otwarte spotkanie z mieszkańcami Gminy Lubin.

W wyznaczonym do konsultacji terminie wpłynął jeden formularz uwag, który przedstawiono poniżej wraz z propozycjami mieszkanki oraz sposobem odniesienia się do nich:

 

LP. Zgłoszone uwagi   i propozycje Sposób odniesienia się
1. Zgłoszono 3 uwagi i propozycje (na jednym formularzu uwag) od mieszkanki wsi Raszowa1) dot. „1 lampy na baterie słoneczne” z propozycją dodania do zapisów Strategii Rozwoju Gminy Lubin „rozbudowy oświetlenia przy drodze wewnętrznej 198 dz. nr 194/5 w Raszowej”,

2) dot. „przystanku przy drodze bez chodnika           i daleko od centrum wioski” z sugerowanym zapisem: „przeniesienie przystanku autobusowego obok sklepu”,

3) dot. „zarośniętego parku” z propozycją zmiany zapisu na „doprowadzenie parku do stanu użytku”.

Przedstawione zagadnienia nie odnoszą się do obecnych zapisów projektu dokumentu będącego przedmiotem konsultacji. Ponadto proponowane zapisy pozostają     na bardzo wysokim stopniu uszczegółowienia, uniemożliwiającym uwzględnienie ich w Strategii Rozwoju Gminy Lubin na lata 2015-2030

Protokół dot. konsultacji z załączeniu: protokół_z_konsultacji

(oprac. Alina Serwatka, Dorota Prukop)