Konsultacje dotyczące współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi

Wójt Gminy Lubin zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów,o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania uwag do projektu Programu współpracy na rok 2018.

Konsultacje dotyczą „Rocznego programu współpracy Gminy Lubin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018” i odbywają się zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. 2016 poz. 1817 z późn. zm.) oraz uchwały nr LI/256/2010 Rady Gminy Lubin z dnia 13 lipca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku

publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Treść projektu Programu znajduje się w załączniku, a także na stronie internetowej www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl oraz w siedzibie Urzędu przy ul. Władysława Łokietka 6 a w pok. nr 8 na I piętrze.Uwagi do Programu można przedkładać do dnia 27 października 2017 roku  w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu Urzędu Gminy w Lubinie (adres j/w) lub w wersji elektronicznej na e-mail: hofman@archiwum.ug.lubin.pl lub torz@archiwum.ug.lubin.pl.

zaproszenie do konsultacji

Program 2018 – projekt

formularz_uwag_do_projektu