Konkurs wniosków na realizację prac konserwatorskich w obiektach zabytkowych

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego ogłoszony został konkurs wniosków w ramach którego uzyskać można dofinansowanie na realizację zadań w związku z prowadzonymi pracami konserwatorskimi, restauratorskimi lub robotami budowlanymi przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, znajdującym się na obszarze województwa dolnośląskiego, posiadającym istotne znaczenie kulturowe.

Dotacje mogą być udzielane w związku z realizacją prac w zakresie określonym w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, tj.:

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich;

przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt 7-15;

zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

Dotacje udzielane są na prace konserwatorskie lub roboty budowlane podejmowane w roku złożenia wniosku.

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji to 200 000 zł.

 

Kto może ubiegać się o dotację?

O dotację, w zakresie sprawowania opieki nad zabytkami, może ubiegać się osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna posiadająca tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

 

Szczegółowe informacje na temat naboru wniosków określone zostały w uchwale nr XXVIII/788/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, znajdujących się na obszarze województwa dolnośląskiego.

Treść ww. dokumentu oraz formularz wniosku o udzielenie dotacji dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod adresem:

http://www.umwd.dolnyslask.pl/kultura/ochrona-zabytkow/

 

Wnioski o dotację należy składać pod adresem:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Departament Spraw Społecznych
ul. Walońska 3-5
50-413 Wrocław
pok. 220, sekretariat

Termin składania wniosków: od 1 stycznia 2016 r. do 30 stycznia 2016 r. do godz. 15:30.

O dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu do urzędu,  a nie stempel pocztowy.

Konsultacje w trakcie przygotowywania wniosku oraz kompletowania dokumentów udziela

Pani Elwira Walczak: tel. 71 770 43 23.