Konkurs ofert dla przedsięwzięć promujących ideę odnowy wsi

Logo_OWD_kolor_47Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” w 2016 roku.

Na podstawie art. 5, art. 11 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zm.) oraz na podstawie uchwały nr XL/1221/13 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na lata 2014 – 2017, Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Dolnośląskiego z zakresu działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych pn. „Przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi” dotyczącego wsparcia społeczności lokalnych działających w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” w 2016 roku.

Celem konkursu jest wsparcie społeczności lokalnych, działających w „Odnowie Wsi Dolnośląskiej”, w realizacji projektów mających na celu poprawę funkcjonowania grupy odnowy wsi, pobudzenia aktywności mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz swojej miejscowości oraz rozwój tożsamości wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację działania:

Minimalna wartość projektu: 3 000,00 zł.

Maksymalna wysokość pomocy na realizację projektu nie może przekroczyć kwoty 5 000,00 (nie więcej niż 90% ogólnej wartości projektu).

Udział własny w projekcie wynosić powinien minimum 10% ogólnej wartości projektu.

Termin i miejsce realizacji zadania:

Rozpoczęcie realizacji projektu: nie wcześniej niż 1 września 2016 r.,

zakończenie: nie później niż 16 grudnia 2016 r.

W ramach konkursu ofert Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego przewiduje udzielenie dotacji na realizację projektów w zakresie:

Wykonania tablic informacyjnych (umiejscowionych w centrum miejscowości) opisujących tę miejscowość oraz informujących o uczestnictwie sołectwa w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”;

Propagowania idei „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” poprzez wydanie materiałów promujących sołectwo;

Organizacja imprez tematycznych promujących inicjatywę „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” (festyny, zawody, konkursy, turnieje, rajdy piesze lub rowerowe itd.) z wyłączeniem dożynek (powiatowych, gminnych, parafialnych, sołeckich );

Organizacja warsztatów promujących uczestnictwo i funkcjonowanie w inicjatywie „Odnowa Wsi Dolnośląskiej”,

Realizacja zadań przyczyniających się do promocji idei „Odnowa Wsi Dolnośląskiej” polegających na tworzeniu miejsc rekreacji poprzez usadowienie obiektów małej architektury takich jak: wiaty, altany, grille, ławki, piaskownice oraz polegających na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej.

Termin naboru: 10 marca – 1 kwietnia 2016 r.

Wszelkich informacji udzielają pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod numerami telefonów:

(71) 776 98 31: Pani Anna Karnafel (email: anna.karnafel@umwd.pl),

Pani Marta Pasierska (email: marta.pasierska@umwd.pl);

(71) 776 96 32: Pani Magda Szandała (email: magda.szandala@umwd.pl),

Pani Magdalena Hutta – Kowalska (email: magdalena.hutta-kowalska@umwd.pl)

 

Oferty na formularzu ofertowym, dostępnym na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, należy złożyć w terminie do 1 kwietnia 2016 r. osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych

Wydział Obszarów Wiejskich

Wybrzeże Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

Sekretariat Wydziału: pok. 428, IV piętro

 

 

Szczegółowe informacje o konkursie oraz formularz oferty dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pod adresem: http://www.umwd.dolnyslask.pl/obszarywiejskie/aktualnosci-wydzial-obszarow-wiejskich/artykul/ruszyl-otwarty-konkursu-ofert-na-realizacje-zadania-publicznego-z-zakresu-dzialalnosci-wspomagaj/