Konkurs „Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2017”

Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego ogłasza konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2017 roku, etap wojewódzki. Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 sierpnia.

Konkurs ma na celu identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.

Do udziału w konkursie zapraszamy rolników ekologicznych z województwa dolnośląskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą oraz  wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego. W konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci wojewódzkiego etapu konkursu w 2015 i w 2016 roku, zdobywcy pierwszych miejsc w kategorii, w której zgłaszają się do konkursu w 2017 roku. Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin.

Zgłoszone do konkursu gospodarstwa oceniane będą w dwóch kategoriach: „ekologia – środowisko” i „ekologiczne gospodarstwo towarowe”.

Karty zgłoszenia udziału w konkursie prosimy przesłać pocztą do dnia 4 sierpnia 2017 r.
na adres: DODR we Wrocławiu ul. Zwycięska 8, 53-033 Wrocław.

Zgłoszenia zostaną ocenione pod względem formalnym przez powołaną Wojewódzką Komisję Konkursową. Ostatecznym elementem oceny będzie wizytacja gospodarstw. Konkurs ma zasięg krajowy. Organizatorem krajowej edycji konkursu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przy współpracy z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu. Laureaci konkursu w swojej kategorii w województwie zostaną zgłoszeni do konkursu krajowego.

Dodatkowych informacji dotyczących konkursu udziela: Dział Rolnictwa Ekologicznego i Ochrony Środowiska  DODR, Urszula Bogusiewicz tel. 71 339 81 85 wew. 183, e-mail: urszula.bogusiewicz@dodr.) pl oraz Monika Miniewska tel. 71 339 81 85 wew. 162, e-mail: monika.miniewska@dodr.pl

(MG/DODR)

Do pobrania: Regulamin i formularz zgłoszeniowy