Konkurs FIO 2017

logo_fioRuszył konkurs w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na rok 2017. Do podziału jest 60 milionów złotych. Termin składania ofert mija 9 stycznia 2017 r.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe, związki wyznaniowe, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe, które nie działają w celu osiągnięcia zysku i które przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych. Nie muszą one posiadać statusu organizacji pożytku publicznego.

Głównym celem programu FIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja projektu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

W naborze grudniowym, uprawione podmioty mogą składać oferty o dofinansowanie zadań w ramach jednego z dwóch Priorytetów:

Priorytet 3. Aktywni obywatele (Konkurs Ogólny);

Priorytet 4. Silne organizacje pozarządowe (Konkurs Ogólny).

Termin składania ofert w Priorytecie 3 i w Priorytecie 4 (Konkurs Ogólny) przypada od 1 grudnia 2016 r. do 9 stycznia 2017 r. do godziny 16:15 („nabór grudniowy”).

UWAGA: Oferenci, którzy złożą ofertę w „naborze wrześniowym” (wyjątek stanowi oferta złożona w Komponencie Tematycznym i Komponencie Działań Systemowych) nie mogą składać ofert w „naborze grudniowym”.

Listę projektów przeznaczonych do dofinansowania poznamy przed 1 kwietnia 2017 roku.

Konkurs przeprowadzany jest zgodnie z przepisami UoDPPioW oraz Uchwałą Nr 209/2013 Rady Ministrów z dnia 27 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020.

Więcej informacji na stronie pozytek.gov.pl.

konkursy-dla-ngo_listopad

artykul_prawo_ngo_akty_prawne_ngo

(mat. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)