KOLEJNE SPOTKANIA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY LUBIN W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI

www.dreamsart.pl

www.dreamsart.pl

Od kilku miesięcy Gmina Lubin realizuje projekt pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin” (LPR) współfinansowany przez Unię Europejską z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. Dotychczas w ramach tej operacji został przeprowadzony proces diagnostyczny całej gminy w wymiarach:

  1. Społeczno – socjologicznym.
  2. Ekonomiczno – gospodarczym.
  3. Architektoniczno – urbanistycznym i technicznym.
  4. Przyrodniczym.

Opracowane przez ekspertów zewnętrznych diagnozy szczegółowe powstały w wyniku analiz różnych danych i dokumentów, przeprowadzonych badań ankietowych, spacerów badawczych, badań fokusowych, warsztatów z mieszkańcami i różnymi środowiskami z terenu Gminy Lubin.

Efektem dokonanych ekspertyz jest wskazanie najbardziej zdegradowanych obszarów naszej gminy     w podanych w/w wymiarach. Biorąc pod uwagę fakt, iż rewitalizacją może być objęty tylko obszar, w którym dominują problemy natury społecznej, a pozostałe problemy (tj. ekonomiczne, architektoniczne i przyrodnicze) im towarzyszą z różnym natężeniem, wybrano 9 sołectw: Bukowna, Krzeczyn Mały, Księginice, Lisiec, Niemstów, Obora, Raszówka, Wiercień i Zimna Woda.

Dokonane opracowania diagnostyczne prezentujemy w załączeniu, natomiast wersja papierowa dokumentów dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Lubinie, w Referacie Gospodarki Komunalnej  i Ochrony Środowiska, budynek 6a, pokój nr 17.

Dalszy etap prac nad LPR ukierunkowany będzie na wyznaczenie obszaru podlegającego rewitalizacji oraz działań naprawczych. W związku z powyższym w sierpniu br. odbędą się kolejne spotkania warsztatowe z mieszkańcami sołectw najbardziej zdegradowanych tj.:

  1. W dniu 05 sierpnia 2016 r. (piątek) w pawilonie klubowo- sportowym w Zimnej Wodzie o godz. 16.00 dla sołectw: Bukowna, Lisiec, Wiercień i Zimna Woda.
  2. W dniu 08 sierpnia 2016 r. (poniedziałek) w świetlicy wiejskiej w Niemstowie o godz. 16.00 dla sołectw: Księginice i Niemstów.
  3. W dniu 10 sierpnia 2016 r. (środa) w świetlicy wiejskiej w Oborze o godz. 16.00 dla sołectw: Krzeczyn Mały, Obora i Raszówka.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach mieszkańców w/w sołectw, sołtysów, rady sołeckie, organizacje pozarządowe, grupy formalne i nieformalne, działaczy społecznych, grupy odnowy wsi, jednostki     OSP a także przedstawicieli powstałego w kwietniu br. Gminnego Forum Rozwoju, przedstawicieli Rady Gminy Lubin, Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, parafii i inne osoby czy podmioty związane z w/w miejscowościami, chętne do planowania i podejmowania działań na rzecz swojego środowiska.

Warsztaty prowadzić będzie Fundacja „Wrzosowa Kraina” zs. w Chocianowie, która po cyklu spotkań z mieszkańcami dokona opracowania pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin”. Program ten w kolejnym etapie będzie podlegał konsultacjom społecznym, ocenie oddziaływania na środowisko, następnie przedstawiony zostanie do zatwierdzenia Radzie Gminy Lubin. Będzie również oceniany i zatwierdzany przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Realizacja projektu zakończy się w ostatnim kwartale br.

Wartość całkowita operacji  wynosi 76 000,00 zł z czego:

90% stanowi dotacja, natomiast 10% to wkład własny Gminy Lubin.

mapy_diagnoza_przyrodnicza

Diagnoza arch- urban.

obszary_do_ rewitalizacji

Diagnoza społeczna

Diagnoza ekonomiczna

Diagnoza_przyrodnicza m.