Jutro odbędzie się kolejna sesja Rady Gminy

Przewodniczący Rady Gminy Lubin zwołał na 8 maja  LX sesję Rady Gminy Lubin. Sesja rozpocznie się  o godz. 15:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie. Poniżej proponowany porządek obrad.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 26 marca 2018 r.
 3. Uchwała w sprawie zmiany Statutu Gminy Lubin /proj. nr 452/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 4. Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek, przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji zajęć oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów i doradców zawodowych /proj. nr 448/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 5. Uchwała w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków /proj. nr 451/. – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 6. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków /proj. nr 447/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 7. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Pieszków /proj. nr 449/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 8. Uchwała w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych /proj. nr 450/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały z dnia 24 listopada 2015 r. Nr XXV/144/2015 Rady Gminy Lubin w sprawie określenia wzorów informacji i deklaracji podatkowych /proj. nr 453/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 10. Uchwała w sprawie Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie /proj. nr 454/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.
 11. Uchwała w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Lubin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu /proj. nr 455/ – inicjatywa prezesa zarządu PGKGB Sp. z o.o. w Księginicach Pana Wojciecha Dziwińskiego.
 12. Zapytania i interpelacje radnych.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski