IV sesja Rady Gminy Lubin

W najbliższy wtorek o godzinie 8.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Lubinie zbiorą się radni na kolejnej sesji Rady Gminy. Tematem dominującym będą kwestie związane z uchwalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Proponowany porządek obrad publikujemy poniżej.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję IV sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 5 lutego 2019 r. o godz. 8:00 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 28 grudnia 2018 r.

3. Uchwała w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019—2023 /proj. nr 53/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w obrębie Obora /proj. nr 28/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obrębu Krzeczyn Wielki /proj. nr 49/ inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego w obrębie Krzeczyn Mały /proj. nr 50/ inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego w obrębie Księginice /proj. nr 51/ inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki /proj. nr 52/ inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

9. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położnego w obrębie Gogołowice /proj. nr 54/inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

10. Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr III/18/2002 Rady Gminy Lubin z dnia 6 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubin. /proj. nr 55/inicjatywa klubu radnych Moja Gmina.

11. Uchwała zmieniająca uchwałę Nr III/42/2018 rady Gminy Lubin z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2018 /proj. nr 56/inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

12. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2019 /proj. nr 57 /– inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski