IV sesja rady Gminy Lubin

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego zdominowały ostatnie obrady Rady Gminy Lubin. Uchwalono pięć takich planów i jednocześnie, decyzją rady,  przystąpiono do sporządzenia kolejnego planu miejscowego.

Plan miejscowy to bardzo ważny dokument, który stanowi podstawę planowania przestrzennego w gminie, jego uchwalenie jest jednak proceduralnie dość skomplikowane i trwa miesiącami. Taki plan ustanawia przepisy obowiązujące na danym terenie, będące podstawą wydawania decyzji administracyjnych. Na ostatniej sesji uchwalono pięć  miejscowych planów dla terenów położonych w obrębie: Krzeczyna Małego, Krzeczyna Wielkiego, Obory, Księginic oraz terenów Strefy Aktywności Gospodarczej, która jest w obrębie Obory, Krzeczyna Małego i Krzeczyna Wielkiego. Jednocześnie podjęto uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Gogołowic.

Radni wyrazili także zgodę na przystąpienie Gminy Lubin do projektu konkursowego „Modernizacja systemów grzewczych szansą na czyste powietrze”, realizowanego przez Województwo Dolnośląskie i zawarcie w związku z tym  partnerstwa gminnego. W ramach tego projektu organizowany będzie nabór na granty dotyczące modernizacji systemów grzewczych obejmujących wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła. Mieszkańcy będą mogli liczyć z tego tytułu na dofinansowanie do 85% wydatków kwalifikowanych.

Dokonano także zmian w uchwale dotyczącej wysokości diet przysługujących radnym Gminy Lubin. Zastępcy przewodniczących komisji rady, będą tak jak przewodniczący komisji otrzymywać 95% diety radnego,  a radni będący członkami jednej komisji otrzymają 85% diety radnego, zamiast dotychczasowych 60% .

Na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej rada podwyższyła także kryterium dochodowe uprawniające do przyznania nieodpłatnej pomocy w zakresie dożywiania w ramach rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

(SR)