Informacja o udzieleniu zamówienia na zadanie

pn.: „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie Krzeczyn Mały”.

Informacja