Informacja o zakończeniu prac związanych z usuwaniem azbestu z miejscowości na terenie Gminy Lubin w 2018 r.

Informujemy, że w ramach konkursu przeprowadzonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na przedsięwzięcia związane z realizacją gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  na rok 2018 Gmina Lubin uchwałą Zarządu WFOŚiGW we Wrocławiu przyznana została dotacja  na zadanie „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Lubin w 2018 r.” 

W wyniku realizacji zadania polegającego  na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie Gminy Lubin wykonano demontaż i całkowite usunięcie wyrobów zawierających azbest wraz z unieszkodliwieniem powstałego odpadu na przystosowanym do tego celu i uprawnionym składowisku odpadów.

W wyniku zrealizowanego zadania osiągnięto zakładane efekty rzeczowe i ekologiczne – usunięto wyroby zawierające azbest z 54 posesji położonych na terenie Gminy Lubin –  w ilości 125,87 Mg .

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 58.711,72 zł,- , w tym kwota 49.904,00 zł  stanowi dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  we Wrocławiu, a pozostała część to wkład własny Gminy Lubin.

(oprac. Referat KM UG w Lubinie)