INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez następcę prawnego – Gminę Lubin, praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 11.12.2012 r. znak: RO.6341.51.2012 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na pobór wody podziemnej z ujęcia na terenie dz. nr 110/2 i 109/2 obręb Karczowiska, gmina Lubin,

Informacja_wszczęcie_Karczowiska