INFORMACJA O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

w sprawie potwierdzenia w drodze decyzji przejęcia przez następcę prawnego – Gminę Lubin zs. przy ul. Księcia Ludwika I 3, 59-300 Lubin, praw i obowiązków wynikających z decyzji Starosty Lubińskiego z dnia 31.12.2010 r. znak: DAR.6223/47-2/10 udzielającej pozwolenia wodnoprawnego dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Księginicach na szczególne korzystanie z wód tj. pobór wody podziemnej z ujęcia w miejscowości Lisiec,

Informacja_wszczęcie_Lisieic