Informacja o unieważnieniu, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego modernizacji boiska sportowego w miejscowości Kłopotów”

unieważnienie postępowania