Informacja dotycząca obowiązku wnoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz.1566) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Czym jest „opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej”?

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej stanowi nowy rodzaj opłaty, zaliczanej do grupy „opłat za usługi wodne”. Podstawę prawną poboru wskazanej opłaty stanowi art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego.

Nowa opłata została wprowadzona na terenie całego kraju, a 90% wpływów z jej tytułu stanowi dochód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Pozostałe wpływy z tej opłaty (10%) stanowią dochód właściwej miejscowo gminy i są przeznaczane na pokrycie kosztów administracyjnych związanych z ustaleniem wysokości opłaty oraz jej poborem.

Do opłat stosuje się przepisy działu II ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

Jakie nieruchomości są objęte nową opłatą?

Zgodnie z art. 269 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego opłatę za usługi wodne uiszcza się za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej obejmuje zatem jedynie nieruchomości spełniające ściśle określone kryteria, tj. nieruchomości:

 • o powierzchni powyżej 3500m2;
 • których więcej niż 70% powierzchni zostało wyłączonych z powierzchni biologicznie czynnej;
 • znajdujących się na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Zgodnie z art. 269 ust. 2 i ust. 3 ww. ustawy z opłaty zwolnione są jezdnie dróg publicznych oraz drogi kolejowe, z których wody opadowe lub roztopowe są odprowadzane do wód lub do ziemi przy pomocy urządzeń wodnych umożliwiających retencję lub infiltrację tych wód oraz kościoły i inne związki wyznaniowe.

Kto jest zobowiązany do uiszczania opłat, złożenia oświadczenia

W myśl art. 298  pkt 2 ustawy Prawo wodne podmioty zobowiązane do uiszczenia powyższej opłaty to osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 1. właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 2. posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych,
 3. użytkownikami wieczystymi gruntów,
 4. posiadaczami nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

które na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500m2 jakichkolwiek robót i obiektów budowlanych trwale związanych mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej doprowadziły do zmniejszenia tej retencji.

Jaka jest wysokość opłaty

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

 1. bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
 2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
 • do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
 • od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
 • powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

Jak zostanie ustalona wysokość opłaty?

Sposób obliczania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej reguluje art. 272 ust. 8 ustawy Prawo wodne wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne zobowiązane są do składania oświadczenia, zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich:

https://wodypolskie.bip.gov.pl/kzgw/wzor-oswiadczenia-dotyczacego-oplat-za-uslugi-wodne.html

w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Należy przy tym podkreślić, że ustalając wysokość ww. opłaty uwzględnia się okres rozliczeniowy wynoszący kwartał.

Oznacza to, że podmioty ponoszące opłaty z tytułu zmniejszonej retencji składają oświadczenia wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta za każdy kwartał w terminie 30 dni od dnia ostatniego dnia kwartału, w terminie za kwartał IV 2018 roku do 30 stycznia 2019 r.

Za 2019 rok natomiast kolejno:

I kwartał 1 – 30 kwietnia,

II kwartał 1-31 lipca,

III kwartał 1- 31 października

oraz IV kwartał do 30 stycznia 2020 roku.

Jednocześnie informuję, że oświadczenie za III kwartał 2018 r. należało złożyć do 30 października 2018 r. Jeżeli nie zostały one przekazane Wójtowi – należy to zrobić jak najszybciej

Oświadczenie należy przesłać na adres:

Urząd Gminy w Lubinie,

Księcia Ludwika I nr 3

59-300 Lubin

lub złożyć osobiście w Biurze Podawczym na parterze Urzędu (pokój nr 3).

Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia ww. opłaty tut. Urząd prześle stosowną informację o jej wysokości, zawierającą także sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono informację na rachunek bankowy Urzędu Gminy, wskazany w informacji.

W razie pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikiem Referatu Gospodarki Komunalnej i  Ochrony Środowiska pod nr telefonu 76/84-03-127

Załączniki:

zał. Oświadczenie_gmina_retencja

zał. Oświadczenie_gmina_retencja