II Sesja Rady Gminy Lubin

Określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych, jak również obniżenie ceny skupu żyta, przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2019 – to tematy, nad którymi m.in. procedować będą Radni Gminy Lubin na najbliższej sesji. Posiedzenie odbędzie się w najbliższą środę o godz. 15.30 w Urzędzie Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I nr 3.  

W porządku obrad znalazły się także projekty uchwał w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin, jak również zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin oraz tegoroczny budżet.

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję II sesję Rady Gminy Lubin.

Sesja odbędzie się w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 15:30 w budynku przy ul. Księcia Ludwika I 3 w Lubinie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie protokołu z sesji z dnia 31 października 2018 r.

3. Uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lubinie na lata 2018 – 2020 na terenie gminy Lubin /proj. nr 19/ inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

4. Uchwała w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej za podstawę do obliczania podatku rolnego w Gminie Lubin na rok 2019 /proj. nr 13/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

5. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości /proj. nr 14/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

6. Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych/proj. nr 15/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

7. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LXIII/472/2018 z dnia 12 września 2018 r. dotyczącej udzielenia w roku 2019 pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin /proj. nr 16 /

– inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

8. Uchwała w sprawie uchylenia uchwały nr LVII/399/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. dotyczącej udzielenia pomocy finansowej Województwu Dolnośląskiemu /proj. nr 17/ inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

9. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Lubińskiemu na realizację drogowych zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Lubin/proj. nr 18/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

10. Uchwała zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Lubin /proj. nr 11/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

11. Uchwała zmieniająca budżet Gminy Lubin na rok 2018 /proj. nr 12/ – inicjatywa Wójta Gminy Lubin.

12. Uchwała w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia Radzie Gminy opinii

o zgłoszonych kandydatach na ławników /proj. nr 20/ – inicjatywa Przewodniczącego

Rady Gminy Lubin.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Norbert Grabowski