II przetarg na działkę w Szklarach Górnych

Wójt Gminy Lubin ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o powierzchni 481 m² na działce 180/2 w Szklarach Górnych. Cena wywoławcza netto wynosi 27 455 zł.

 

Działka  jest nieregularnym wielobokiem. Bezpośrednie sąsiedztwo stanowią: działka zabudowana budynkiem mieszkalnym, działka zabudowana budynkiem sklepowym, droga gminna, działka zabudowana wiatą przystankową oraz działka niezabudowana.

Przez działkę przebiega: wodociąg,  gazociąg oraz przyłącze energetyczne. Działka posiada potencjalne możliwości przyłączenia do sieci  kanalizacyjnej. Na około 70% powierzchni działki ułożono plac z kostki betonowej. Około 10 m² zajmuje dobudówka do sklepu znajdującego się na sąsiedniej działce.  Zlokalizowane są na niej naziemne urządzenia telekomunikacyjne oraz związane z nimi fragmenty urządzeń liniowych w pasie gruntu o łącznej powierzchni  114,26 m².

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego działka znajduje się na obszarze  oznaczonym symbolem U5 o przeznaczeniu podstawowym: zabudowa usługowa i przeznaczeniu uzupełniającym: urządzenia sportowo – rekreacyjne. Działka zlokalizowana jest w strefie „U” ochrony konserwatorskiej i strefie „OW” ochrony archeologicznej.

Przetarg odbędzie się 12 lutego 2018r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Władysława Łokietka 6. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium do 6 lutego 2018 r. Wadium należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy w Lubinie lub przelewem na konto Urzędu Gminy w Lubinie nr 87 8669 0001 0311 6863 2000 0003 Bank Spółdzielczy we Wschowie Oddział w Lubinie.

Pełna treść ogłoszenia wywieszana jest na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Lubinie, ponadto opublikowana jest na stronie www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl. Szczegółowe informacje o przetargu można uzyskać w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy w Lubinie ul. Władysława Łokietka 6a, pokój nr 14  w godz. 8.00-15.00, telefon  76 840 31 80.

II przetarg na nieruchomość w Szklarach Górnych