Harmonogram otwartych konkursów

Ponad 16 milionów złotych ma do rozdysponowania Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w pierwszym półroczu 2018 roku  na realizację zadań publicznych. Urząd  opublikował właśnie  harmonogram otwartych konkursów kierowanych do organizacji pozarządowych.

 

Warto, aby organizacje pozarządowe i wolontariatu z naszej gminy zapoznały się z tym harmonogramem. Do rozdysponowania jest ogółem 16.394.500 zł.  Harmonogram obejmuje zakresowo  zadania pięciu departamentów Urzędu Marszałkowskiego. Przewiduje on wiele  konkursów  na realizację zadań publicznych.

W zakresie departamentu spraw społecznych są to działania m.in. na rzecz osób niepełnosprawnych, prowadzenia i animacji Dolnośląskich Punktów Doradczych, konkursu „zDolny Śląsk”, edukacji publicznej, zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego czy też na prace konserwatorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na te cele przeznaczono ok.  7 750 000 zł.

Departament marszałka ogłasza konkursy za 700 tysięcy złotych  na „Dolnośląskie małe granty”, wsparcie organizacji pracy oraz rozwoju Młodzieżowego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląską Akademię Sportu  oraz wsparcie społeczeństwa obywatelskiego poprzez wzmocnienie postaw obywatelskich wśród młodzieży.

Departament zdrowia zamierza aktywizować grupy senioralne i przeznacza na ten cel 80 tysięcy złotych. Natomiast Departament obszarów wiejskich i zasobów naturalnych  przewidział 200 tysięcy  zł. na przedsięwzięcia promujące ideę odnowy wsi.

Ponad 7,5 mln złotych na współprace z organizacjami pozarządowymi przeznaczy Departament rozwoju regionalnego. W ramach działań planuje się poprawę bazy sportowej, konkurs „Weekend z rzemiosłem” oraz konkursy na realizację  zadań publicznych z zakresu turystyki i kultury fizycznej.

Szczegółowy harmonogram poniżej.

(SR)

Harmonogram otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych 2018 2 stycznia