GZUKiM przeszedł do historii

Po 11 latach Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej przeszedł do historii Gminy Lubin. 31 marca 2018 roku zakład został formalnie zlikwidowany, jego obowiązki i zadania przejęło Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin.

GZUKiM  powołano do życia uchwałą z 30 marca 2007 roku. Zadaniem Zakładu było prowadzenie w imieniu Gminy Lubin zadań o charakterze użyteczności publicznej, których celem było bieżące i nieprzerwane zaspokojenie zbiorowych potrzeb ludności w zakresie wodociągów, zaopatrzenia w wodę, usuwanie ścieków, bieżącego utrzymania gminnych dróg, utrzymania czystości i porządku w gminie oraz zarządzanie  budynkami i gminnymi lokalami.

GZUKiM nie posiadał jednak osobowości prawnej i nie mógł konkurować na rynku. Dodatkowo na przestrzeni lat doszło do wielu zmian w przepisach dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi i podatku VAT.

– W 2016 roku zdecydowaliśmy o likwidacji GZUKiM-u i powołaniu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Przedsiębiorstwo przejęło dotychczasowe zadania Zakładu i przede wszystkim zajęło się gospodarką odpadami, co jest dużo bardziej korzystne dla naszego samorządu, ponieważ z roku na rok rosły ceny wywozu nieczystości – wyjaśnia Tadeusz Kielan, wójt Gminy Lubin.

GZUKiM miał początkowo być zlikwidowany wraz z końcem ubiegłego roku. Na wniosek wójta ten termin przesunięto na koniec pierwszego kwartału tego roku, w związku z otrzymaną przez Zakład dotacją w kwocie ponad 1,8 mln złotych na budowę dwóch  gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów. Wszystkie formalności z tym związane udało się pozytywnie załatwić i formalnie, z dniem 31 marca 2018 roku GZUKiM przestał już istnieć.

Całe mienie oraz należności i zobowiązania GZUKiM-u przejęła Gmina Lubin. Pracownicy dotychczasowego Zakładu przeszli do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Gminy Lubin. PGKGL użytkuje teraz przejęte mienie na podstawie umowy. Gmina Lubin ma kontrolę nad spółką i te relacje są bardzo przejrzyste. Spółka ma większą autonomię, możliwość prowadzenia własnej polityki inwestycyjnej i może korzystać z zewnętrznego finansowania, niedostępnego dla samorządu.

(SR)