GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY LUBIN

ulotka dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubin-1Szanowni Mieszkańcy,

przedstawiamy szczegółowe informacje związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Lubin.

Pojemniki na odpady zmieszane dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne. Minimalna wielkość pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane), przypadająca na 1 mieszkańca zamieszkującego nieruchomość wynosi:

45 litrów – w przypadku gdy na nieruchomości prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów lub

90 litrów – w przypadku gdy na nieruchomości nie prowadzi się selektywnej zbiórki odpadów.

Bezpośrednio z nieruchomości są odbierane odpady: szkła, tworzyw sztucznych w tym odpady wielometeriałowe i drobny metal, odpady papieru i tektury, odpady zielone i biodegradowalne.

Mieszkańcy, którzy zadeklarowali selektywny sposób zbierania odpadów komunalnych zostaną wyposażeni w worki do ich gromadzenia w kolorach: zielonym – na szkło (białe i kolorowe), żółtym – na odpady tworzyw sztucznych, w tym odpadów wielometeriałowych i drobnego metalu, niebieskim – na odpady papieru i tektury oraz brązowym- na odpady zielone i biodegradowalne.

Worki te będą dostarczane przez firmę odbierającą odpady. Po raz pierwszy dla każdej nieruchomości zostanie przekazane po 10 worków na każdy rodzaj odpadów, a następnie przedsiębiorca będzie zobowiązany zostawiać taką ilość worków, jaka została odebrana z danej posesji.

Wspólnoty mieszkaniowe oraz nieruchomości wielolokalowe, których mieszkańcy wyrazili na to zgodę, zostaną wyposażeni również w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów segregowanych, do których zobowiązani będą wrzucać worki z odpadami (nie wolno wrzucać odpadów „luzem”, bez worka).

Odpady segregowane z papieru, szkła, plastiku oraz zielone i biodegradowalne należy gromadzić w  dostarczonych przez przedsiębiorcę workach, na terenie własnej posesji, a następnie wystawiać przed posesję, przy drodze lub umieścić w dostępnych dla przedsiębiorcy boksach śmietnikowych.

Odbiór wszystkich odpadów komunalnych będzie się odbywał zgodnie z harmonogramami (oddzielnie dla każdego rodzaju odpadu), który dostępny jest na stronie internetowej http://www.archiwum.ug.lubin.pl w zakładce „Odpady”.

Odpady będą odbierane w godzinach od 6:00 do 22:00, dlatego pojemniki oraz worki z odpadami powinny być w udostępnione do odbioru już od godziny 6:00 rano.

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK).

Odpady do PSZOK mogą oddać wyłącznie właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Lubin, którzy złożyli deklarację w zakresie gospodarowania odpadami.

Podczas przyjmowania odpadów do PSZOK będzie prowadzona weryfikacja pod kątem pochodzenia odpadów oraz miejsca wytworzenia, a osoba je przywożąca zobowiązana będzie złożyć stosowne oświadczenie (oświadczenie dostępne jest na stronie internetowej: http://www.archiwum.ug.lubin.pl w zakładce „Odpady”).

W PSZOK przyjmowane będą w każdej ilości posegregowane następujące rodzaje odpadów: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające  biodegradacji, odpady zielone i  gałęzie, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, papier; metale, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania ze szkła; opakowania wielomateriałowe, chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe oraz opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością.

Odpady remontowo-budowlane i gruz (posegregowane) powstałe na nieruchomości zamieszkałej pochodzące z drobnych remontów wykonywanych we własnym mogą być przekazywane do PSZOK.

Odpady do PSZOK należy dostarczyć we własnym zakresie. W PSZOK nie będą przyjmowane odpady pochodzące z działalności gospodarczej ani rolniczej.

PSZOK został utworzony przez firmę, która wygrała przetarg na odbiór odpadów i mieści się w Lubinie przy ul. Zielonej 1(teren Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. „MUNDO” – Składowisko odpadów) tel. 76 724-99-70.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
800-14 00 1000-1600 800-1400 1000-1600 800-1400 1000-1600

Wszystkie informacje dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami dostępne są na stronie internetowej w http://www.archiwum.ug.lubin.pl zakładce „Odpady”. Zapraszamy do zapoznania się z nimi.

W razie pytań dotyczących zbiórki odpadów mogą się Państwo kontaktować z Urzędem Gminy w Lubinie (ul. Władysława Łokietka 6), pod numerem telefonu: 76/84-03-126 w sprawie płatności pod nr tel. 76/84-03-143

ulotka dotycząca gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Lubin-2