GOPS poszukuje osób lub rodzin, w charakterze rodzin wspierających

piecza-zastępczaZgodnie z art. 29-31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r., poz. 135)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie poszukuje osób lub rodzin, w charakterze rodzin wspierających, zamieszkałych na terenie Gminy Lubin, które przy współpracy asystenta rodziny, pomogą rodzinie przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo -wychowawczych w:

1.opiece i wychowaniu dzieci;

2.prowadzeniu gospodarstwa domowego;

3.kształtowaniu i wypełnianiu podstawowych ról społecznych.

CECHY POŻĄDANE

– zaangażowanie

– poufność

– niekaralność

NAGRODA

Umowa, która określa zasady zwrotu kosztów związanych z udzielaniem pomocy rodzinie z trudnościami oraz satysfakcja z niesienia pomocy innym.

Koordynator ds. Asysty Rodzinnej

Magdalena Łazor

UWAGA

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny 503 769 131 z koordynatorem Zespołu do spraw Asysty Rodzinnej