Gminny PSZOK rozpoczyna pracę

Lokalizacja PSZOK 1Po dwumiesięcznej przerwie 3 listopada rusza Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów. Przerwa w pracy PSZOK-u spowodowana była zmianą wykonawcy usług związanych z utrzymaniem porządku w Gminie. Od 1 września na terenie Gmina Lubin wprowadzony został nowy system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, realizowany przez wybrane w przetargu konsorcjum, na czele którego stoi lubińskie MPO.

– Nowy podmiot miał trzy miesiące na uruchomienie PSZOK czyli do 30 listopada. Na szczęście udało się to zrobić wcześniej i mieszkańcy mogą już korzystać z jego usług. Za utrudnienia związane z przerwą w funkcjonowaniu PSZOKU przepraszamy, ale takie warunki wynikały z umowy, zawartej z konsorcjum, które złożyło w przetargu ofertę najbardziej korzystną dla Gminy – tłumaczy Anna Marzec, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UG w Lubinie.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Gminy Lubin w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się w Lubinie przy ul. Zielonej 1 (teren Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. „MUNDO”)

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest czynny:

 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Sobota
800-14 00 1000-1600 800-1400 1000-1600 800-1400 1000-1600

 

W PSZOK mieszkańcy Gminy Lubin mogą bezpłatnie oddać selektywnie zebrane odpady, w szczególności:

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

– zużyte baterie i akumulatory

– meble i inne odpady wielkogabarytowe

– zużyte opony (z pojazdów do 3,5 tony),

– odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone, gałęzie, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji

– papier,

– metale

– tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe

– szkło i opakowania ze szkła

– chemikalia i przeterminowane leki, w tym termometry rtęciowe

– opakowania po środkach ochrony roślin z zawartością

– gruz i inne odpady remontowo-budowlane

 

UWAGA!  W PSZOK nie będą przyjmowane:

– mieszane odpady komunalne

opony z pojazdów ciężarowych, sprzętu budowlanego, urządzeń przemysłowych itp. (nie dotyczy opon samochodów osobowych do 3,5 Mg)

części samochodowe

odpady zawierające azbest,

nieoznakowane odpady niebezpieczne bez możliwości identyfikacji,

odpady o konsystencji płynnej lub sypkiej w opakowaniach nieszczelnych, g) szyby samochodowe, szkło zbrojone i hartowane

Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

Przed przyjazdem na teren PSZOK należy zapoznać się z:

  • REGULAMINEM FUNKCJONOWANIA PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH DLA MIESZKAŃCÓW NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH Z TERENU GMINY LUBIN, który dostępny jest na stronie www.archiwum.ug.lubin.pl, u sołtysów Gminy Lubin, w siedzibie Urzędu Gminy Lubin oraz zostanie dostarczony Państwu za pośrednictwem Wykonawcy, który odbiera odpady komunalne z terenu Gminy Lubin – także tutaj: Regulamin PSZOK Gmina Lubin

 

Celem sprawnego i szybkiego przyjmowania odpadów przez pracowników PSZOK oraz ułatwienia Państwu procedury przekazania odpadów komunalnych do PSZOK serdecznie prosimy mieszkańców Gminy Lubin o wypełnienie OŚWIADCZENIA przed wjazdem na teren PSZOK w zakresie danych identyfikacyjnych (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres nieruchomości, na której powstały odpady itp.) NIE WYPEŁNIAMY KOLUMNY W TABELI DOTYCZĄCEJ WAGI ODPADÓW (wagę odpadów wpisuje pracownik PSZOK).

Mając na uwadze usprawnienie przyjmowania odpadów oraz zidentyfikowanie nieruchomości, z której pochodzą odpady niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz dokumentu uprawniającego oddanie odpadów do PSZOK (np. dowód wpłaty za odpady, deklaracja za gospodarowanie odpadami).

PSZOK utworzony został i prowadzony będzie przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. (Rynek 28, 59-300 Lubin) – lidera konsorcjum i A.S.A Eko Polska Sp. z o.o. (ul. Lecha 10, 41-800 Zabrze) – członka konsorcjum.

W przypadku pytań prosimy o kontakt: 76 724–99–70

Dodatkowe załączniki:

Przykład wypełnionego Oświadczenia

Załącznik nr 1 do Regulaminu – Lokalizacja PSZOK