GMINNE FORUM ROZWOJU rozpoczęło pracę nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

www.dreamsart.pl

W świetlicy wiejskiej w miejscowości Obora odbyło się pierwsze posiedzenie Gminnego Forum Rozwoju (GFR) poświęcone pracom nad dokumentem strategicznym pt. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Lubin” (LPR). Celem prac jest zdiagnozowanie w naszej gminie obszarów o najbardziej zdegradowanej strukturze społecznej, gospodarczej, przestrzennej i środowiskowej oraz określenie działań służących poprawie sytuacji tych obszarów.

P1140854GFR stanowią przedstawiciele organizacji pozarządowych, grup odnowy wsi, kół gospodyń wiejskich, rad sołeckich, wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorców, pracowników Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych gminy a także radni Rady Gminy Lubin, sołtysi, lokalni liderzy czyli wszyscy, którzy wyrazili wolę współtworzenia i realizacji programu rewitalizacji. W spotkaniu brało udział blisko 70 osób. Po zaprezentowaniu założeń i zasad tworzenia LPR uczestnicy intensywnie i twórczo pracowali w odrębnych zespołach warsztatowych prowadzonych przez specjalistów/moderatorów zewnętrznych. Wytworzone przez grupy materiały stanowić będą bazę inspiracji do dalszych etapów pracy nad dokumentem, w tym w szczególności do sporządzenia dokładnej diagnozy aktualnego stanu naszej gminy. Kolejne spotkanie partycypacyjne z tego cyklu planowane jest w m-cu czerwcu br. Zapraszamy wszystkich chętnych do włączenia się w działania na rzecz rewitalizacji gminy.

Posiadanie Lokalnego Programu Rewitalizacji, zatwierdzonego przez Urząd Marszałkowski umożliwi m.in. ubieganie się o dotacje unijne w perspektywie finansowej 2014-2020 nie tylko przez Gminę, ale także przez inne podmioty tj. przedsiębiorców, kościół i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe, placówki służby zdrowia, jednostki kultury i in.

Intensywne prace nad dokumentem wraz z jego uchwaleniem potrwają do października 2016 r. i są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, z którego Gmina Lubin pozyskała wsparcie w wysokości 68 400,00 zł.

(oprac. Dorota Prukop, UG w Lubinie)