Wnioski o przystąpienie do programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin

8189_dzieciOd 1września 2016 r. samorząd gminny rozpocznie realizację Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży zamieszkałych na terenie Gminy Lubin. Programem, objęci będą uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, zamieszkali na terenie Gminy Lubin, którzy złożą wniosek o objęcie ich programem. W ramach projektu Gmina Lubin zakupi miesięczne, imienne bilety, obowiązujące w powiatowej komunikacji publicznej.

W związku z powyższym informujemy, że wnioski należy składać w terminie do 7 września 2016 r.

1) w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń – wnioski dotyczące uczniów uczęszczających do szkoły prowadzonej przez Gminę lub Miasto Lubin;

2) w Urzędzie Gminy w Lubinie w Referacie Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej i Zdrowia ( ul. Łokietka 6a pok. nr 3) – wnioski dotyczące uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych, których organem prowadzącym nie jest Gmina lub Miasto Lubin.

Za uczniów do 18 roku życia, wnioski składają rodzice lub ustanowieni opiekunowie prawni albo kurator ustanowiony dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo. Szczegółowe zasady i warunki realizacji „ Lokalnego programu wyrównywania szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Lubin” wraz z formularzami wniosków zostały określone w uchwale Nr XXXVI/230/2016 Rady Gminy Lubin z dnia 29 czerwca 2016r.

Wnioski można pobrać w sekretariacie szkoły, do której uczęszcza uczeń, dostępne są również stronach www.archiwum.ug.lubin.pl, www.bip.ug-lubin.dolnyslask.pl/.

Informacje na temat przedmiotowego programu udzielane są w Urzędzie Gminy w Lubinie, ul. Łokietka 6a pok. nr 3 oraz pod nr tel. 76 84 03 181; 76 84 03 182; 76 84 03 148.

Formularze wniosków

(sporządziła: Monika Zbróg)