Gmina Lubin informuje o zawarciu umowy

w wyniku przeprowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

BUDOWA PUNKTÓW OŚWIETLENIOWYCH ZASILANYCH ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH

zawiadomienie o zawarciu umowy