Gmina Lubin gotowa do rozpoczęcia roku szkolnego

Od 1 września szkoły podstawowe, przedszkola, oddziały przedszkolne oraz punkty przedszkolne prowadzone przez Gminę Lubin będą działać w formie stacjonarnej. Rozpoczęcie roku poprzedzone zostało szeregiem przygotowań, by zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Obecnie wszystkie placówki spełniają wytyczne reżimu sanitarnego.

W związku z pandemią nie będzie tradycyjnych uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego. Spotkania zaplanowano w klasach. Uruchomione zostaną dodatkowe wejścia do szkół, a przy każdym z nich zapewnione będą środki dezynfekcyjne.

Do szkoły i przedszkola można przyprowadzić wyłącznie zdrowe dziecko (bez objawów chorobowych wskazujących na chorobę zakaźną). Osoba przyprowadzająca i odbierająca również musi być zdrowa.

Do przedszkola wchodzi z dzieckiem wyłącznie jeden rodzic. Rodzice oraz uczeń obowiązani są przed wejściem zdezynfekować dłonie, założyć rękawiczki ochronne oraz zakryć usta i nos.

Do szkoły rodzice przychodzą wyłącznie w szczególnych sytuacjach, po wcześniejszym umówieniu się w sekretariacie szkoły.

Rodzice przyprowadzający i odbierający dzieci do przedszkola mogą wchodzić z dziećmi wyłącznie do przestrzeni wspólnej, zachowując dystans społeczny w odniesieniu do pracowników jednostki, jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący minimum 1,5 m.

Dziecko nie może przynosić do przedszkola zabawek oraz innych przedmiotów. Ograniczenie to nie dotyczy dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności z niepełnosprawnościami (w takim przypadku opiekunowie powinni zadbać o regularne czyszczenie/pranie/dezynfekcję zabawek, a dzieci nie powinny ich udostępniać kolegom i koleżankom).

W każdej z placówek oświatowych Gminy Lubin określone zostaną sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami dzieci na wypadek zachorowania (rodzice zobowiązani są podać  numery telefonów prywatny i do pracy, które będą przez nich na bieżąco odbierane, ewentualnie email).

Nie można przyprowadzić do szkoły/przedszkola dziecka jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

Rodzic ma obowiązek zapewnić uczniowi przybory i podręczniki, które w czasie zajęć będą przechowywane na stoliku szkolnym, w tornistrze lub we własnej szafce. Uczniowie nie powinni wymieniać się przyborami szkolnymi.

W każdej chwili, w związku z sytuacja epidemiologiczną, która może zagrażać zdrowiu uczniów, dyrektor szkoły/przedszkola może w zależności od stopnia zagrożenia zawiesić zajęcia na czas oznaczony i wprowadzić mieszaną/hybrydową formę kształcenia lub przejść na tryb zdalny (kształcenie na odległość). Zwieszenie zajęć może objąć całą szkołę/przedszkole lub wybrane grupy, oddziały, klasy lub etapy edukacyjne.

Uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach na terenie całego kraju w sytuacji poważnego zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa uczniów posiada także Minister Edukacji Narodowej.

W każdej jednostce obowiązywać będą procedury bezpieczeństwa wydane przez dyrektora tej jednostki, w której określone zostaną zasady i tryb postępowania. Wszystkie informacje umieszczane będą na stronach internetowych poszczególnych szkół.

Dyrektorzy będą starać się organizować zajęcia edukacyjne tak, aby możliwie ograniczać przemieszczanie się  uczniów po szkole, bez zmiany sal, a zajęcia wychowania fizycznego przeprowadzać na boiskach szkolnych, bądź w innych miejscach na świeżym powietrzu.

Przewiduje się wydawanie posiłków przy zachowaniu dodatkowych środków bezpieczeństwa. Korzystanie z biblioteki szkolnej oraz świetlicy będzie wymagało dostosowania się uczniów do nowych wymagań  sanitarno-higienicznych określonych przez dyrektora szkoły, które będą podane do wiadomości rodziców i uczniów.

Szkoły zostały wyposażone w środki pozwalające na zapewnienie bezpieczeństwa sanitarno-higienicznego, w tym dyspensery, płyny do dezynfekcji. Uczniowie powinni być uwrażliwieni na częste dezynfekowanie i mycie rąk oraz zachowywanie dystansu, jak również unikanie dotykania ust i nosa.

Dla uczniów dojeżdżających organizowane są dowozy do szkół. W trakcie przewozu uczniowie zobowiązani są, zgodnie z zasadami poruszania się  komunikacją publiczną, do osłony ust i nosa (maseczki/przyłbice). Maseczki będą także obowiązywać w przestrzeniach wspólnych szkoły np. na korytarzach.

Ograniczona zostaje możliwość przebywania w szkołach i przedszkolach osób z zewnątrz. Ewentualne kontakty z takimi osobami odbywają się przy użyciu środków ochrony osobistej (m.in. osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

(FOT. PIXABAY)