EWALUACJA ROCZNEGO PROGRAMU

WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE W ROKU 2017.

ewaluacja programu 2017