EWALUACJA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY LUBIN Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY LUBIN W ROKU 2015

ewaluacja programu 2015