Działalność Punktu Konsultacyjno-Diagnostycznego

Prawie 600 konsultacji udzielono w ubiegłym roku w Punkcie konsultacyjno-diagnostycznym działającym przy Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych. Działający w Urzędzie Gminy, przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 Punkt Konsultacyjno-Diagnostyczny działa we wszystkie robocze wtorki i czwartki w godz.12.00- 18.00.

W całym ubiegłym roku psychoterapeuta udzieliła 586 konsultacji, średnio około 50 w miesiącu. Do Punktu zgłosiło się łącznie 81 osób (41 kobiet i 40 mężczyzn), w grupie tej jest 50 osób uzależnionych (11 kobiet i 39 mężczyzn) oraz  31 osób będących członkami rodzin osób uzależnionych.

Statystycznie każdorazowo zgłasza się 6-7 osób. Nigdy nie zdarzyło się aby nikt w ciągu dyżuru się nie zgłosił, najmniej na dyżurze to 3 osoby, najwięcej to aż 12 osób.

Każda z tych osób jest traktowana indywidualnie. W ramach konsultacji m.in. dokonuje się diagnozy uzależnienia lub współuzależnienia, informuje o sposobach radzenia i postępowania z osobą uzależnioną, miejscach leczenia i sposobach radzenia sobie z uzależnieniem. Psychoterapeuta pomaga także w ustaleniu terminu przyjęcia do ośrodków leczenia, informuje o sposobach radzenia i postępowania w przypadku występowania przemocy domowej. Pracuje się także terapeutyczne z osobami, której wyraziły chęć takiej pracy, bez względu na rodzaj zgłaszanego problemu oraz z osobami utrzymującymi trzeźwość.

Do Punktu trafiają osoby kierowane przez: Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przemocy, pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorów zawodowych z tereny gminy, znajomych korzystających wcześniej z pomocy w Punkcie oraz zgłaszają się osoby, które były już klientami Punktu.

(SR)