Droga Zimna Woda – Karczowiska będzie naprawiona

img_1458Ultimatum postawione Kopalni Kruszywa Zimna Woda przez Gminę Lubin przyniosło efekt. Droga Zimna Woda Karczowiska będzie naprawiona. Wykonana zostanie ścinka poboczy i uzupełnione zostaną ubytki w jezdni.

Droga Zimna Woda – Karczowiska – na mocy zawartego porozumienia  – od lipca bieżącego roku eksploatowane jest przez wielkogabarytowe samochody kopalni kruszywa, przewożące piasek z Zimnej Wody do budowanej S – „Trójki”.

Fatalny stan nawierzchni drogi Zimna Woda – Karczowiska szczególnie uwidocznił się podczas ostatnich kilkudniowych opadów deszczu. Minięcie się wówczas dwóch samochodów osobowych było praktycznie niemożliwe, a w przypadku ciężarówek zupełnie niewykonalne.

Gmina Lubin zobowiązała wówczas Kopalnię Kruszywa do natychmiastowego naprawiania szkód powstałych w wyniku eksploatacji drogi. Porozumienie – na mocy którego – ciężarówki, przewożące piasek korzystają z drogi Zimna Woda – Karczowiska, zakłada, że na wniosek zarządcy, właściciela lub z własnej woli – kopalnia zobowiązana jest w ciągu trzech dni od powzięcia informacji o zabrudzeniu lub uszkodzeniu drogi przystąpić do koniecznych napraw i prac porządkowych oraz powiadomić o tym właściciela lub zarządcę.

Gmina Lubin i Starostwo Powiatowe w Lubnie kilkakrotnie interweniowały w tej sprawie, pisemnie i telefonicznie informując, że nieprzestrzegane zasad porozumienia skutkować będzie jego rozwiązaniem. Dopiero to ultimatum spowodowało, że Kopalnia Kruszywa przystąpiła do negocjacji w sprawie zakresu prac naprawczych, jakie ma wykonać.

Po przeprowadzeniu wizji lokalnej ustalono, że Kopalnia Zimna Woda wykona naprawy drogi w zakresie:

– Zebrania nadwyżki pobocza w tempie ok. 60 metrów dziennie. Punkt początkowy rozpoczęcia robót wyznacza się w miejscu włączenia drogi łączącej kopalnię Zimna Woda do drogi powiatowej. Prace rozpoczną się 29 listopada.

– Ubytki w nawierzchni jezdni – z uwagi na liczne zastoiny wody w pasie drogi powiatowej – zostaną naprawione w ciągu w ciągu dwóch dni od zakończenia ścinki pobocza na odcinku. Ubytki zostaną naprawione masą bitumiczną na gorąco lub na zimno. Zastosowanie technologii uzależnione jest od warunków pogodowych.

Wyremontowane odcinki odbierane będą komisyjnie w tygodniowych odstępach czasowych. O zakończeniu „tygodniowego” odcinka Użytkownik zobowiązuje się zawiadomić Utrzymującego niezwłocznie po zakończeniu robót.

Właścicielem drogi Karczowiska – Zimna Woda jest powiat lubiński, a jej bieżącym utrzymaniem zajmuje się Gmina Lubin.

(MG)