Dotacje na fotowoltaikę dla mieszkańców

Dofinansowanie nawet 85 % kosztów kwalifikowalnych mogą otrzymać mieszkańcy Gminy Lubin na montaż paneli fotowoltaicznych. Wniosek o dotacje na realizację projektu pn. „Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska” został złożony w ramach działania 3.1„Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Gmina Lubin, wraz z 13 innymi gminami z naszego województwa, przystąpiła do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Program Energetyki Prosumenckiej – mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska”.

Owocem działań grupy jest wspólny projekt, którego celem jest uzyskanie dofinansowania w formie grantów dla mieszkańców gmin partnerskich. Dotacje będzie można przeznaczyć na montaż fotowoltaicznych instalacji w budynkach jednorodzinnych.

W projekcie założono dofinansowanie około 43 mikroinstalacji o średniej mocy 5kW na każdą gminę. Dzięki jego realizacji osiągnięty zostanie główny cel projektu, którym jest przeciwdziałanie zmianom klimatu poprzez zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Dolnego Śląska – zmniejszeniu ulegnie bowiem zapotrzebowanie na energię elektryczną z sieci, do produkcji której wykorzystuje się w Polsce przede wszystkim paliwa kopalne.

Termin rozstrzygnięcia konkursu wstępnie zaplanowano na maj 2017 r.