Dotacja na konserwację rowów melioracyjnych

Wzorem lat ubiegłych Zarząd Województwa Dolnośląskiego podjął decyzję o wsparciu gmin w działaniach związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych będących ich własnością. Na realizację tego celu przeznaczył kwotę 750 tys. zł.

Środki finansowe pochodzące z budżetu Województwa Dolnośląskiego  w 2019 roku mają wesprzeć jednostki samorządu terytorialnego w działaniach na rzecz poprawy gospodarki wodnej na terenie gminy, a tym samym polepszenia stosunków wodnych w glebach i ochrony przed lokalnymi podtopieniami.

Uchwałą NR IX/231/19 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 czerwca 2019 r. z budżetu Województwa Dolnośląskiego Gminie Lubin zostanie udzielona pomoc w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania urządzeń melioracji w wysokości 14 560,00 zł. W ramach realizacji zadania zostanie wykonana konserwacja gminnych rowów melioracyjnych o łącznej długości  4647 mb.

(oprac. ref. Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska)