Mamy dofinansowanie na usunięcie azbestu

Gmina Lubin otrzymała ponad 80 tysięcy złotych dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest. Mieszkańcy, którzy są zainteresowani otrzymaniem wsparcia na to zadanie mogą składać stosowne wnioski najpóźniej do 3 lipca br.

Dofinansowanie, które przyznał Gminie Lubin Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na zadanie pn.. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lubin – 2017 r.” wynosi dokładnie 86.749,30 złotych.

Prace związane z usuwaniem azbestu w ramach dofinansowania, będą mogły być realizowane na nieruchomościach z terenu Gminy Lubin, na których nie jest prowadzona działalność gospodarcza, w tym działalność rolnicza. Osoby, które chcą skorzystać z dotacji powinny złoż kompletny wniosek na wykonanie prac wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Wzory dokumentów są do pobrania w Urzędzie Gminy w Lubinie (budynek 6a, w pokoju nr 1). Termin składania wniosków mija w poniedziałek, 03 lipca 2017 r.

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich wpływu do Urzędu Gminy w Lubinie, którą wyznacza termin złożenia wniosku lub do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na ten cel w budżecie Gminy Lubin w 2017 r.

Pierwszeństwo w ubieganiu się o wykonanie prac mają osoby, które złożyły deklarację uczestnictwa w zadaniu związanym z usuwaniem wyrobów zawierających azbest na początku 2017 r. Pozostałe wnioski mogą zostać rozpatrzone pozytywnie po uzyskaniu zgody Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na ujęcie tych nieruchomości do ww. prac (w przypadku posiadania środków finansowych na ten cel w budżecie Gminy Lubin).

Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 76/84-03-172 lub 76/84-03-127

Zadanie jest realizowane w ramach Programu Priorytetowego NFOŚiGW p. t.: „SYSTEM – Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”.