Dobry start i 500+ w Gminie Lubin

Ponad 2200 wniosków  w sprawie wypłaty świadczeń wychowawczych, tzw. 500+ wpłynęło do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie. Ponad 1600 wniosków dotyczyło wypłaty 300+ na wyprawkę szkolną. Zdecydowana większość to były wnioski elektroniczne. Wnioski można nadal składać, jednak wypłata świadczeń jest uzależniona od terminu ich złożenia.

GOPS – jednostka odpowiedzialna za realizację programu „Dobry start” i świadczenia wychowawczego dla mieszkańców Gminy Lubin –

i n f o r m u j e:

Wnioski i załączniki mogą być składane drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego ds. rodziny, banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi składania drogą elektroniczną:

  • wniosków na 500+ w terminie – od 1 lipca
  • wniosków na 300+ w terminie– od 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku

Wnioski w wersji papierowej są przyjmowane w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Lubinie (pok. 21) od 1 sierpnia 2019r.

Na dzień 30 sierpnia 2019r. wpłynęło w sumie:

  • 2223 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. ,,Rodzina 500+ (w tym 1887 wniosków elektronicznych i 336 w formie papierowej). Rozpatrzono około 1100 wniosków. Przyznano uprawnienia do świadczenia wychowawczego dla 1520 dzieci. Wypłacono świadczenia na kwotę 567.274,40 zł
  • 1611 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start ( w tym 1261wniosków elektronicznych i 350 w formie papierowej) Rozpatrzono około 1110 wniosków. Przyznano uprawnienia do świadczenia wychowawczego dla 1558 dzieci. Wypłacono świadczenia na kwotę 328.500,00 zł

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata są uzależnione od terminu złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku:

TERMIN ZŁOŻENIA WNIOSKU TERMIN ROZPATRZENIA WNIOSKU I WYPŁATA
lipiec-sierpień 2019 r. wypłata do 31 października 2019 r.  (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)
wrzesień 2019 r. wypłata do 30 listopada 2019 r. (z wyrównaniem od lipca 2019 r.)
październik 2019 r. wypłata do 31 grudnia 2019 r.
listopad 2019 r. wypłata do 31 stycznia 2020 r.
grudzień 2019 r. – wypłata do 29 lutego 2020 r.

Ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłata następuje w terminie 2 miesięcy licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, przy czym w przypadku wniosków złożonych w lipcu lub sierpniu ustalenie prawa do świadczenia „Dobry start” oraz jego wypłata następuje nie później niż do dnia 30 września.

Przyznanie w/w świadczeń nie wymaga wydania decyzji. Strona ma możliwość uzyskania informacji o przyznaniu świadczenia w siedzibie Ośrodka, a w przypadku wskazania adresu poczty elektronicznej we wniosku, informacja o przyznaniu świadczenia zostanie wysłana na wskazany adres poczty elektronicznej.

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej. Wniosek można złożyć za pomocą bankowości elektronicznej (podobnie jak w przypadku świadczenia wychowawczego) oraz przy pomocy Platformy Informacyjno – Usługowej CSIZS Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na stronie www.empatia.mrpips.gov.pl, czyli za pośrednictwem tzw. emp@tii). Droga ta, umożliwia przeprowadzenie całego postępowania drogą elektroniczną bez konieczności wizyty w urzędzie.

Bliższych informacji w sprawie programu „Dobry Start” i świadczenia wychowawczego udzielają pracownicy tut. Ośrodka w pokojach nr 21 i 303.

(GOPS)