Darmowe mieszkanie dla osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie ogłasza nabór uczestników do mieszkania chronionego wspieranego dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu „Bezpieczna przystań” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Projekt skierowany jest do: pełnoletnich mieszkańców powiatu lubińskiego, osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, osób, które wymagają szerokiego wsparcia w zakresie prawidłowego rozwoju i zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie

W mieszkaniu chronionym wspieranym zamieszkują łącznie 3 osoby z niepełnosprawnością.

Pobyt w mieszkaniu przyznawany jest na czas określony.

Celem głównym projektu jest zapewnienie możliwości bytowych, nauki prowadzenia samodzielnego życia, rozwijanie samodzielności oraz sprawności w zakresie pełnienia ról społecznych poprzez:

– zapewnienie usług wspierających pobyt osób w mieszkaniu, w tym usług asystenckich

– zapewnienie usług wspierających aktywność osób w mieszkaniu, w tym treningów samodzielności

– zapewnienie pracy socjalnej, poradnictwa specjalistycznego, w tym psychologicznego

– integrację osób ze społecznością lokalną

– pomoc w znalezieniu zatrudnienia i polepszenia warunków mieszkaniowych

Udział w projekcie jest bezpłatny

Szczegółowe informacje dotyczące projektu dostępne są pod numerem telefonu: 76 847 96 91 lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Lubinie przy ul. Składowej 3.

Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne, Działania 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

(źródło: PCPR)