Chce mi się chcieć – kampania dla młodzieży w gminnych szkołach

Za pośrednictwem Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły Gminy Lubin przystąpiły do 18. edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2019 pod hasłem „Chce mi się Chcieć”.  Dzięki tej kampanii można w znaczący sposób przeciwdziałać wyuczonej bezradności wśród dzieci i młodzieży i zapobiegać wielu problemom.

Szkoły z terenu Gminy Lubin od kilku lat biorą udział w wielu kampaniach i otrzymują w związku z tym różnorodne materiały profilaktyczne ułatwiające organizację specjalnych zajęć.

– Celem kampanii jest przede wszystkim wzbudzenie wśród uczniów motywacji do działania i osiągania celów. To także szansa na samopoznanie w zakresie talentów, zainteresowań, pasji – wyjaśnia Agnieszka Hałas z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. – Takie kampanie i prowadzone w ich ramach działania, pozwalają ograniczać podejmowanie przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych oraz sięgania po substancje psychoaktywne, czyli alkohol i narkotyki. To także sposób na kształtowanie wśród uczniów oraz ich rodziców umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń oraz jednocześnie wspieranie działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.

Dzięki dodatkowym zajęciom w ramach kampanii wśród młodych ludzi uruchamiane są procesy pozytywnego myślenia, wspierane są pozytywne wybory życiowe oraz dochodzi do kształtowania wśród uczniów i ich rodziców, zdrowych nawyków równowagi między obowiązkami, nauką, hobby a odpoczynkiem.

Do nauczycieli trafiły specjalne materiały przeznaczone do przeprowadzenia zajęć dla uczniów w wieku 6-9 lat – „Mój sposób na nudę” oraz „W poszukiwaniu talentu”, dla uczniów w wieku 10-12 lat – „Motywacja, nawyki, wyzwania” oraz „Moje uzdolnienia”, dla uczniów w wieku 13-16 – „Wybieraj zmieniaj, myśl pozytywnie”, „Zdolność i talent”, ulotki dla rodziców: „Pomagamy dziecku osiągać cele”, „Wspieramy rozwój dziecka”, a także ulotki „Chce mi się chcieć – Ja za 20 lat” do przeprowadzenia konkursu plastyczno – literackiego we wszystkich klasach. Ponadto plakaty promujące kampanie oraz scenariusz zajęć dla nauczycieli.

Szczegółowe raporty z podjętych działań, zawierające m.in.  dane o liczbie dzieci, rodziców i pedagogów, którzy wzięli udział w kampanii, trafią później do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która na podstawie licznych badań i analiz podejmuje decyzje o wielu przedsięwzięciach, kierowanych do wielu różnych grup wiekowych w celu zapobiegania  patologiom.

(AH, SR)