Informacje urzędowe

Posiedzenie komisji budżetu

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 10 lipca 2018 r. na godz. 16:00 zwołane zostało posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Rady Gminy Lubin. Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika I 3, (pok. […]
Czytaj więcej…

Posiedzenia komisji oświaty

Podaje się do publicznej wiadomości, iż na dzień 10 lipca 2018 r. na godz. 15:30 zwołane zostało posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Rady Gminy Lubin . Posiedzenie odbędzie się w sali konferencyjnej w budynku Urzędu Gminy w Lubinie przy ul. Księcia Ludwika […]
Czytaj więcej…

LXII sesja Rady Gminy Lubin

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmian.) zwołuję LXII sesję Rady Gminy Lubin. Sesja odbędzie się w dniu 12 lipca 2018 r. o […]
Czytaj więcej…

Informacja o udzieleniu zamówienia

dot. dostawy i montażu obiektu kontenerowego szatni z zapleczem socjalnym dla terenu sportowo – rekreacyjnego w m. Niemstów gm. Lubin informacja o udzieleniu zamówienia

Posumowanie i Ogłoszenie

o uchwaleniu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lubin dla obszaru położonego w obrębach Obora, Krzeczyn Mały i Krzeczyn Wielki, uchwalonej uchwałą Nr LXI/439/2018 Rady Gminy Lubin z dnia 27 czerwca 2018 r. Obwieszczenie