Informacje urzędowe

WÓJT GMINY LUBIN ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek budowlanych w Zimnej Wodzie

Opis nieruchomości: Działki zlokalizowane są przy granicy strefy zainwestowania urbanistycznego wsi. Teren płaski. Działki to czworoboki, zbliżone kształtem do kwadratów. Istnieją potencjalne możliwości przyłączenia do sieci: wodnej, kanalizacyjnej, energetycznej oraz gazowej. Działki mają zapewniony dostęp do drogi powiatowej za pośrednictwem drogi wewnętrznej, […]
Czytaj więcej…

Ogłoszenie Gminy Lubin o przetargu nieograniczonym

pn.: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W WIERCIENIU – ZADANIE 1 ORAZ OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANEGO I WYKONAWCZEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W ZIMNEJ WODZIE – ZADANIE 2. Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ wraz załącznikami 1-7 oraz 9 Zał. do SIWZ nr 1-7 oraz […]
Czytaj więcej…

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Lubin z dnia 22 września 2015 r. o numerach i granicach obwodów głosowania

wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, a także o możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 […]
Czytaj więcej…

OTWARTY KONKURS OFERT NA 2015 ROK INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU

Wójt Gminy Lubin na podstawie pkt VI ust. 8 Terminu i warunków składania ofert ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w 2015 roku na terenie Gminy Lubin z dnia 10.08.2015r., postanawia pozostawić bez […]
Czytaj więcej…

WÓJT GMINY LUBIN zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych

oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 stawy o pożytku publicznym i o wolontariacie,działających na rzecz mieszkańców GMINY LUBIN do przedkładania propozycji zadań i uwag do programu współpracy na rok 2016. zaproszenie do przedkładaniania propozycji do programu FOMULARZ do ogłoszenia